Sembra ordi i blat

01/11/2017

Recomanació sembra ordi i blat hivernals a Girona

Moment de sembra
Data recomanada de sembra és del 1 de novembre al 20 de desembre.

Treball previ del sòl
Si no hi problemes de margall o una alta densitat de males herbes ja nascudes, es recomana una treballada somera per preparar eliminar possibles males herbes (xíssel entre 25 - 35 cm). Si el terreny és molt argilós, es recomana afinar amb rotativa per eliminar terroses.

Si es tracta d’una parcel·la amb problemes de margall, es recomana tombar la terra o llaurar per tal de enterrar el margall. En el cas que hi hagi una naixença important de males herbes, principalment margall, es recomana fer una aplicació de Glifosat abans de tombar. (contacteu amb el tècnic si teniu dubtes)

Varietats recomanades (Cal prioritzar varietats hivernals tipus)

  • Ordi: Meseta, Lagalia, cometa
  • Blat : Pinso: Exòtic, Marco Polo,
             Panificable: Soissons, RGT Altavista

Dosi de sembra
Es recomana sembrar de 210 a 230 kg de llavor per hectàrea

Fertilització de fons.
S’hi s’han aplicat adobs orgànics, no cal fer res més fins a sortida d’hiverns (febrer)
Si no s’han aplicat adobs orgànics, us recomano aplicar: 350 kg/ha d’un adob tipus 8-6-16

Tractament herbicides en pre-emergència
Recomano fer un tractament herbicida en pre-emergència:
Cal fer l’aplicació durant la setmana següent a la sembra

Matèria activa Noms comercials Dosi
PROSULFOCARB 80% [EC] P/V  Auros, Polarpec, Pearly 4 l/ha
PENDIMENTALINA 45,5 % Stomp Aqua 2,5 l/ha